Mobbing w pracy

Mobbing w pracy

W literaturze i badaniach można natrafić na informacje o związku mobbingu doświadczanego w miejscu pracy przez pracownika z postrzeganym przez niego stresem w pracy i satysfakcją z pracy. Mobbing występuje częściej w wymagających i stresujących środowiskach pracy oraz w zawodach obciążających emocjonalnie (np. wśród przedstawicieli służby zdrowia).

Według Heinza Leymanna, twórcy pojęcia mobbing, stanowi on formę „terroru psychicznego w miejscu pracy, co oznacza wrogie i nieetyczne zachowania skierowane wobec wybranej jednostki przez jedną osobę lub grupę osób”. Mobbingować mogą współpracownicy i/lub przełożeni, godząc w wizerunek, godność oraz pozycję zawodową ofiary. Dodatkowo zjawisko mobbingu jest długotrwałe, czyli zachodzi co najmniej przez 3-6 miesięcy, minimum raz w tygodniu.

Przeprowadzone przeze mnie badania na grupie 121 pielęgniarek i pielęgniarzy z Wielkopolski wykazały, że zjawisko mobbingu w miejscu pracy jest doświadczane w tej grupie zawodowej, choć nie występuje ono powszechnie i nie wszystkie osoby są nim dotknięte. Niemniej jednak zasadne wydaje się wprowadzenie środków zaradczych oraz prewencyjnych chroniących pielęgniarki/pielęgniarzy przed doświadczaniem mobbingu w miejscu pracy, sposobów identyfikacji tego zjawiska i umiejętności radzenia sobie z nim.

Przykładowo mogą to być szkolenia, warsztaty grupowe, czy poinstruowanie personelu kierowniczego, aby umiał w odpowiednim momencie interweniować przeciwko tym negatywnym praktykom w miejscu pracy.